VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ (ďalej len „Podmienky“) sú nedeliteľnou súčasťou každej Zasielateľskej zmluvy, ktorú uzatvára Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (ďalej len DPD) ako Zasielateľ s Príkazcom.
1.2 Príkazca prehlasuje, že sa pred uzatvorením Zasielateľskej zmluvy zoznámil s obsahom „Podmienok“, že s nimi súhlasí a bez výhrad ich prijíma.
2. ZÁKLADNÉ POJMY
2.1 Zasielateľ je spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
2.2 Príkazca je subjekt, ktorý uzavrel so Zasielateľom Zasielateľskú zmluvu, prípadne inú zmluvu súvisiacu s prepravou.
2.3 Odosielateľ je subjekt, ktorý je na Zásielke označený ako Odosielateľ.
2.4 Príjemca je subjekt, ktorý je na Zásielke označený ako Príjemca.
2.5 Zásielka je predmet, ktorý prevzal Zasielateľ k poskytnutiu služby podľa Zasielateľskej zmluvy, prípadne inej Zmluvy, súvisiacej s prepravou, uzatvorenou medzi Príkazcom a Zasielateľom.
2.6 Zásielka na dobierku (ďalej len „Dobierka“) je predmet, ktorý prevzal Zasielateľ k poskytnutiu služby podľa Zasielateľskej zmluvy, prípadne inej zmluvy súvisiacej s prepravou, uzatvorenej medzi Príkazcom a Zasielateľom. V prípade Dobierky je Zasielateľ povinný na základe inštrukcií Príkazcu vybrať od Príjemcu Zásielky príslušný finančný obnos. Tento finančný obnos je pohľadávkou Príkazcu voči Zasielateľovi a Zasielateľ ho poukáže na účet špecifikovaný Príkazcom, alebo je oprávnený započítať ho na akékoľvek pohľadávky voči Príkazcovi.
2.7 Zasielateľská zmluva, ďalej len „Zmluva“, je zmluva uzatvorená medzi Zasielateľom a Príkazcom písomnou alebo inou formou na základe ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka, súvisiaceho s prepravou vecí. Zasielateľ si vyhradzuje právo trvať na základe vlastného uváženia na písomnej forme „Zmluvy“.
2.8 Bankou sa rozumie spolupracujúca banka, s ktorou ma Zasielateľ uzatvorenú zmluvu o akceptácii platobných kariet.
2.9 Odberné miesta Pickup sú priestory DPD alebo zmluvného partnera DPD, v ktorých je Príjemcovi umožnený osobný odber alebo odoslanie zásielky.
2.10 Zmluvný partner DPD je subjekt, s ktorým má DPD uzavretú platnú Zmluvu o vzájomnej spolupráci v rámci služby Pickup.
na dodanie, uskladnenie a vydanie zásielok.
2. 11 Elektronické služby sú akékoľvek informačné technológie, ktoré sa spájajú s informačnými technológiami Príkazcu alebo umožňujú prenos dát a elektronickú komunikáciu s Príkazcom.
3. UZATVORENIE ZASIELATEĽSKEJ ZMLUVY
3.1 „Zmluva“ môže byť uzatvorená písomne, ústne alebo konkludentne.
3.2 V prípade uzatvorenia zmluvy sa právny vzťah riadi „Zmluvou“, týmito „Podmienkami“ a aktuálnym cenníkom služieb Zasielateľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
3.3 Ústne alebo konkludentne uzatvorená „Zmluva“, sa považuje za uzatvorenú v momente, keď dôjde zo strany Príkazcu k odovzdaniu Zásielky s riadne vyplneným prepravným štítkom Zasielateľa a jej prevzatiu Zasielateľom.
4. ZASIELATEĽSKÉ SLUŽBY
4.1 Činnosť Zasielateľa zahŕňa:
a) všetky úkony spojené s obstarávaním prepravy Zásielky z miesta jej prevzatia do miesta doručenia,
b) pri Zásielkach na dobierku, inkaso dobierkovej čiastky od Príjemcu Zásielky a prevod tejto čiastky na účet, ktorý určí Príkazca v objednávke prepravy alebo uvedie a potvrdí v Zmluve do 10 pracovných dní od doručenia Zásielky Príjemcovi,
c) podľa potreby i druhý pokus o doručenie Zásielky Príjemcovi,
d) spätné zaslanie nedoručiteľných zásielok Odosielateľovi vrátane zásielok, ktorých prijatie bolo Príjemcom odmietnuté.
4.2 Z obstarania prepravy sú vylúčené Zásielky:
a) ktoré nie sú chránené alebo zabalené spôsobom, zodpovedajúcim ich hmotnosti, tvaru, charakteru obsahu, hlavne krehkosti alebo, pri ktorých chýbajú potrebné údaje o Odosielateľovi alebo Príjemcovi,
b) ktoré sú zjavne poškodené,
c) colné karnetové, podliehajúce niektorému zo zvláštnych colných režimov, zvláštnej povahy a zvlášť vysokej hodnoty (šperky, peniaze, kreditné karty, doklady, ceniny, cenné papiere, drahé kamene, perly, drahé kovy, umelecké predmety, zbierky a starožitnosti), obsah ktorých môže spôsobiť škodu na majetku a zdraví (1.zbrane, 2.strelivo, 3.výbušniny, 4.pyrotechnické výrobky, u ktorých je podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky ich preprava, zasielanie či doručovanie bez prítomnosti osoby disponujúcej príslušnými oprávneniami podľa spomenutých predpisov zakázaná, 5.omamné a psychotropné látky, 6.horľaviny, 7.akékoľvek iné veci, predmety, látky či substancie, u ktorých je podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky ich preprava, zasielanie či doručovanie zakázaná alebo sú uvedené činnosti zakázané spôsobom, akým ho u ostatných zásielok vykonáva DPD) a Zásielky podliehajúce ADR – Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných látok,
d) obsahujúce tovar v hodnote vyššej ako 10.000 eur,
e) vyššej hmotnosti ako 50 kg pri vnútroštátnej preprave a vyššej hmotnosti ako 31,5 kg pri medzinárodnej preprave, dĺžky presahujúcej 1,75 m a obvodovej dĺžky väčšej ako 3 m, obvodová dĺžka = dĺžka najdlhšej strany + dvojnásobok súčtu kratších strán,
f) obsahujúce farby, lepidlá a iné tekuté látky, ktoré môžu byť pri preprave poškodené, alebo môžu poškodiť, či znehodnotiť ostatné Zásielky, prípadne zariadenie Zasielateľa,
g) živé zvieratá alebo pozostatky ľudí a zvierat, zdravotnícky odpad, biologický materiál (odpad) a obdobné predmety,
h) pri preprave do zahraničia na dobierku, okrem krajín uvedených v bode 5.2 a na colný záznam,
i) na dobierku, pri ktorých hodnota inkasovanej čiastky presahuje pri vnútroštátnej preprave čiastku 6.640,- €, Česká republika 75.000,-CZK, Maďarsko 500.000,-HUF a Poľsko 10.000,-PLN.
j) obsahujúce ľahko sa kaziaci tovar; tovar, ktorý je možné ľahko poškodiť; tovar, ktorý je nutné zvláštnym spôsobom chrániť, alebo s ktorým je potrebné manipulovať špeciálnym spôsobom aj za predpokladu dodržovania pokynov pre zvláštnu manipuláciu so Zásielkou (sklenené fľaše alebo obdobné krehké obaly), tovar podliehajúci zmenám teploty, rýchlo sa kaziaci tovar,
k) ktorých zasielanie a držanie je protiprávne či zakázané, s ohľadom na bezpečnosť, verejný poriadok a práva tretích osôb; na ktorých nie je uvedená adresa dodania, alebo na ktorých je uvedená dodacia adresa P.O. BOX.
4.3 Príkazca je povinný o týchto „Podmienkach“ a v súlade s týmito „Podmienkami“ informovať tretie osoby, ktoré budú odovzdávať Zasielateľovi Zásielky na prepravu. Za dodržanie týchto „Podmienok“ zodpovedá Príkazca rovnako, akoby Zásielku podával sám. V prípade, že Príkazca odovzdá Zasielateľovi Zásielku definovanú v bode 4.2 bez jeho vedomia a výslovného súhlasu, nedôjde k uzavretiu „Zmluvy“ a Zasielateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, vzniknuté v súvislosti s prijatím Zásielky a následnou manipuláciou so zásielkou. V takomto prípade je Príkazca povinný uhradiť Zasielateľovi všetky náklady s týmto spojené, ako aj celkovú vzniknutú škodu. Prijatím Zásielky na prepravu sa Zasielateľ nezbavuje práva odmietnuť vykonať prepravu.
5. ZÁSIELKY NA DOBIERKU
5.1 V prípade, že chce Príkazca využiť zasielanie Dobierky, je povinný označiť takúto Zásielku prepravným štítkom, určeným Zasielateľom pre Dobierky.
5.2 Zasielateľ umožňuje zasielanie Zásielok v rámci vnútroštátnej prepravy na dobierku. Do krajín: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, je možné využiť službu Dobierka len na základe vopred dohodnutých podmienok uvedených v Zasielateľskej zmluve.
5.3 Na prepravnom štítku a v dobierkovom zozname je Príkazca povinný vyznačiť čiastku, ktorá má byť pri doručení inkasovaná od Príjemcu v oficiálnej mene danej krajiny. Suma, uvedená na prepravnom štítku a dobierkovom zozname, musí byť zhodná.
5.4 Príkazca je povinný najneskôr do 18:00 SEČ v deň vyzdvihnutia Zásielky odoslať dobierkový zoznam Zasielateľovi emailom na adresu dobierka@sk.dpd.net alebo elektronicky vo formáte, špecifikovanom Zasielateľom. Následne je potrebné, aby Príkazca odovzdal dobierkový zoznam aj kuriérovi DPD, ktorý realizuje vyzdvihnutie zásielok. V prípade, že sa jedná o dobierky zasielané do ČR je príkazca povinný zaslať dobierkový zoznam aj na emailovú adresu dobirky@dpd.cz.
5.5 Pokiaľ je dôvodom nedoručenia Zásielky skutočnosť, že Príjemca pri prvom pokuse o doručenie nemal k dispozícii hotovosť alebo platobnú kartu na úhradu platby, uvedenej na identifikačnom štítku Zásielky, bude Zásielka uložená u Zasielateľa maximálne po dobu 14 kalendárnych dní. Na základe písomného oznámenia Zasielateľa o nemožnosti doručenia Zásielky, má Príjemca počas tejto doby možnosť dohodnúť sa telefonicky alebo e-mailom so Zasielateľom na termíne odovzdania Zásielky a vyplatení dobierkovej čiastky. Ak aj po uplynutí 14-dňovej lehoty nebude Zásielka z dôvodu neuhradenej čiastky doručená, bude vrátená Príkazcovi. Ak je balík doručovaný alebo
presmerovaný do odberného miesta Pickup, bude zásielka vrátená Príkazcovi po 7 kalendárnych dňoch uskladnenia v odbernom mieste Pickup.
5.6 Pokiaľ Príkazca nedodá alebo dodá chybné alebo neúplne dobierkové dáta a na strane Zasielateľa je nutné opraviť alebo doplniť dobierkové dáta Príkazcu manuálne, je Zasielateľ oprávnený účtovať Príkazcovi administratívny poplatok 2,-€ za každú takúto Zásielku. Zasielateľ zároveň nezodpovedá za škody spôsobené Príkazcovi chybným zadaním dobierkových dát, či inou chybou, vzniknutou porušením článku 5.3 a 5.4 týchto „Podmienok“ na strane Príkazcu.
5.7 Pri Zásielkach zasielaných na dobierku bude Zásielka odovzdaná Príjemcovi až po uhradení príslušného finančného obnosu, uvedeného na prepravnom štítku. Tento finančný obnos Zasielateľ (i) poukáže na účet špecifikovaný Príkazcom v lehote, uvedenej v čl. 4.1 písm. b) „Podmienok“, pričom pre splnenie tejto lehoty je rozhodujúci dátum odpísania čiastky z účtu Zasielateľa v prospech Príkazcu, alebo (ii) tento finančný obnos Zasielateľ započíta na akékoľvek pohľadávky voči Príkazcovi.
5.8 V rámci vnútroštátnej prepravy môže byť dobierková čiastka uhradená aj prostredníctvom platobnej karty, akceptovanej Zasielateľom, a to v prípade, že si Príkazca túto službu objednal v rámci prepravy. V prípade služby „Výmenný balík“ je podmienkou doručenia Zásielky Príjemcovi prevzatie inej Zásielky určenej zo strany Príjemcu do rúk Zasielateľa. Uvedené služby sú spoplatnené podľa platného cenníka Zasielateľa.
5.9 V prípade, že na prepravnom štítku alebo na dobierkovom zozname bude uvedená suma v inej mene, ako je oficiálna mena krajiny doručenia, bude Zásielka vrátená naspäť Príkazcovi.
5.10 Bankový účet, na ktorý má byť poukázaná inkasovaná čiastka, musí byť vedený subjektom s bankovou licenciou so sídlom v krajine doručenia. Za platný účet pre odplácanie Dobierok je považovaný účet Príkazcu, uvedený v Zasielateľskej zmluve alebo definovaný podľa bodu 5.11 týchto „Podmienok“. Platby za dobierky inkasované v krajine doručenia sú poukázané na účet príkazcu v oficiálnej mene krajiny doručenia.
5.11 V prípade, že Príkazca zmení účet na poukazovanie Dobierok, je povinný zaslať Zasielateľovi vyplnený a podpísaný dodatok k Zasielateľskej zmluve, Formulár o zmene čísla účtu (dodá Zasielateľ) alebo listové oznámenie podpísané štatutárnym zástupcom spoločnosti Príkazcu.
6. OZNAČENIE ZÁSIELOK A ICH DODANIE
6.1 Zasielateľ poskytne Príkazcovi online nástroj na tlač prepravných štítkov, ktorý umožňuje aj udržiavanie vlastnej databázy adries, alebo poskytne dokumenty so špecifikáciou tlače prepravných štítkov z jeho vlastného SW. V prípade tlače z vlastného SW, si Príkazca vyhradzuje právo na kontrolu a písomné schválenie používania týchto štítkov.
6.2 Zasielateľ si vyhradzuje právo pozastaviť balík v prípade, ak Príkazca neposkytne informácie o príjemcovi v súlade so špecifikáciou pred odovzdaním Zásielky zasielateľovi.
6.3 V prípade použitia SW na tlač štítkov je Príkazca povinný na základe inštrukcií Zasielateľa aktualizovať smerovaciu tabuľku tzv. ROUTEN TAB tak, aby používal aktuálnu verziu. Zároveň je Príkazca povinný používať výhradne číselnú radu pridelenú Zasielateľom a Príkazca je povinný zaistiť označenie každej Zásielky iba jedným unikátnym prepravným štítkom. Príkazca nie je oprávnený poskytnúť prepravný štítok tretej osobe. Príkazca je ďalej povinný odstrániť z obalov všetky predchádzajúce prepravné štítky, nálepky a iné informácie alebo iným spôsobom zaistiť, aby neboli zjavné.
6.4 V prípade nedodržania ustanovenia v bode 6.2, nesie Príkazca všetky, z toho vyplývajúce riziká a Zasielateľ zároveň nezodpovedá za akékoľvek škody, vzniknuté Príkazcovi. Zasielateľ je oprávnený požadovať od Príkazcu úhradu zmluvnej pokuty vo výške 100 eur, za každé porušenie ustanovení v bode 6.2. Príkazca je povinný vyplniť na prepravnom štítku úplnú a správnu adresu Príjemcu, vrátane PSČ a Príkazca nalepí na Zásielku náležitý prepravný štítok.
6.5 Ak zásielka vyžaduje špecifickú manipuláciu zo strany Zasielateľa, Príkazca je povinný označiť Zásielku doplnkovými štítkami „Krehké“ a „Neklopiť“. Ak označenie Zásielky nie je jednoznačné, alebo je nezlučiteľné, platí, že Zásielka nevyžaduje špecifickú manipuláciu.
6.6 Zásielku, určenú na doručenie vyzdvihne Zasielateľ podľa dohody buď u Príkazcu alebo je Príkazcom odovzdávaná na doručenie v príslušnom depe Zasielateľa. Príkazca a kuriér DPD potvrdia počet balíkov, prevzatých na prepravu podpisom na príslušnom tlačive Zasielateľa.
6.7 Ak v objednanom termíne vyzdvihnutia Zásielky nie je balík pripravený na vyzdvihnutie, Zasielateľ spoplatní zbytočný príchod kuriéra sumou 1,50 € za každú adresu.
6.8 Príkazca je povinný Zásielku riadne zabaliť a zabezpečiť proti nebezpečenstvu cestnej prepravy tak, aby s ňou bolo možné bezpečne manipulovať jednou osobou, prepravovať ju na valčekovej dráhe a zaobchádzať s ňou bežným spôsobom bez rizika poškodenia. Obal musí zodpovedať hmotnosti a povahe Zásielky a voľný priestor medzi obalom a obsahom musí byť vyplnený. Tovar v zásielke musí byť zabezpečený proti pohybu.
6.9 DPD doručí Zásielku na adresu Príjemcu, ktorého uviedol Príkazca na prepravnom štítku obvykle v nasledujúci pracovný deň po dni vyzdvihnutia. Obvyklou dodacou dobou je doba, kedy Zasielateľ spravidla doručí Príjemcovi Zásielku, ak v priebehu obstarávania prepravy nenastanú zvláštne alebo neočakávané okolnosti. Pri zahraničných
prepravách určuje dodaciu lehotu príslušná zahraničná relácia. Podrobnosti sú uvedené v cenníku Zasielateľa pre zahraničie. Do času prepravy sa nezapočítava deň prevzatia Zásielky Zasielateľom, doba potrebná pre colné účely a zdržanie spôsobené vyššou mocou. V prípade, že sa DPD a Príkazca nedohodli inak, je možné Zásielku doručiť aj na inú, náhradnú adresu Príjemcu, pokiaľ sa tým urýchli doručenie Zásielky. O doručenie Zásielky na inú adresu, ako je na prepravnom štítku, môže požiadať Príkazca aj Príjemca Zásielky, písomnou formou, telefonicky alebo elektronicky na stránke www.presmeruj.mojbalik.sk.
6.10 Doručenie Zásielky je potvrdené podpisom Príjemcu na súpiske rozvozu v papierovej forme alebo Príjemca potvrdzuje prevzatie Zásielky na mobilnom dátovom zariadení elektronickým perom. Podpis elektronickým perom je považovaný za plnohodnotnú náhradu podpisu papierovej formy súpisky rozvozu. Ak nie je možné Zásielku pri prvom pokuse o doručenie dodať, zanechá o tom Zasielateľ Príjemcovi písomné oznámenie. Zasielateľ sa pokúsi o opätovné doručenie Zásielky v nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ je i tento pokus neúspešný, má Príjemca možnosť dohodnúť sa do 7 kalendárnych dní na základe zanechaného písomného oznámenia telefonicky so Zasielateľom o konečnom odovzdaní Zásielky. Po uplynutí tejto lehoty bude Zásielka vrátená späť Príkazcovi. Tým však nie je dotknutý nárok Zasielateľa na odmenu za poskytnuté služby.
6.11 V rámci Nemecka a Dánska sú zásielky DPD CLASSIC doručované do poštovej schránky príjemcu v prípade, ak to veľkosť a povaha zásielky dovoľuje. Zásielku je možné doručiť do poštovej schránky iba pôvodnému príjemcovi. Ak je poštová schránka plná, doručenie do schránky nie je možné. V prípade doručenia zásielky do poštovej schránky nie je doručenie potvrdené podpisom.
6.12 Zásielky doručované do Belgicka, Holandska, Luxemburska a Francúzska sú po prvom neúspešnom pokuse o doručenie uložené v odbernom mieste Pickup, kde si ich môžu príjemcovia vyzdvihnúť.
6.13 Ak Príjemca Zásielku odmietne prevziať, Zasielateľ ju doručí späť Príkazcovi bez ďalších pokusov o doručenie. Tým však nie je dotknutý nárok Zasielateľa na odmenu za poskytnuté služby.
6.14 V prípade neúspešného doručenia môže Príjemca Zásielky zmeniť inštrukcie o doručení (adresa doručenia alebo dátum doručenia) prostredníctvom stránky www.mojbalik.sk. Zasielateľ akceptuje túto zmenu v deň neúspešného doručenia do 22:00 SEČ. V prípade zmeny inštrukcií o doručení sa do dátumu tejto zmeny počíta aj 7 dňová lehota na uskladnenie.
6.15 Pri doručení, nie je kuriér DPD povinný zúčastniť sa kontroly obsahu doručenej Zásielky.
6.16 V prípade nesplnenia podmienok v bode 5.1, 5.3 a 5.4 týchto „Podmienok“ si Zasielateľ vyhradzuje právo pozastaviť doručovanie Dobierky a zároveň nezodpovedá za prípadné škody spôsobené Príkazcovi.
6.17 DPD si vyhradzuje právo skontrolovať obsah a spôsob balenia Zásielky pri každom hotovostnom zvoze v prítomnosti Príkazcu. DPD si vyhradzuje právo kedykoľvek počas prepravy dať Zásielku otvoriť zamestnancovi DPD v prítomnosti min. jedného svedka, spísať zápis o kontrole Zásielky a Zásielku opätovne uzavrieť páskou príslušného depa, v ktorom bola kontrola vykonaná. Povinnosťou Zasielateľa je údaj o kontrole Zásielky zaznamenať. Táto informácia sa následne zobrazí na internetovej stránke spoločnosti DPD.
7. CENA ZASIELATEĽSKÝCH SLUŽIEB A JEJ SPLATNOSŤ
7.1 Nárok na odplatu za zasielateľské služby vzniká odovzdaním Zásielky Zasielateľovi a jej výška je určená aktuálnym cenníkom Zasielateľa a celkovou hmotnosťou Zásielky vrátane obalu a príp. výškou dobierkovej čiastky. Pri zahraničných Zásielkach nie je v cene zahrnutá spätná preprava zásielok. V prípade neuhradenia colných nárokov (dovozné clo, DPH a pod.) v príslušnej destinácii Príjemcom, hradí túto čiastku Príkazca (v prípade prepravných podmienok DDP colný dlh znáša Príkazca ).
7.2 Zasielateľ si vyhradzuje právo upraviť údaj o hmotnosti Zásielky, uvedený Príkazcom, a to v prípade, ak automatická váha Zasielateľa zaznamená rozdiel medzi údajom uvedeným na prepravnom štítku a skutočnou hmotnosťou Zásielky. V týchto prípadoch je pre výpočet odplaty za zasielateľské služby rozhodujúci údaj zaznamenaný Zasielateľom.
7.3 Zasielateľ si vyhradzuje právo naúčtovať Príkazcovi paušálny príplatok vo výške 6,60 € pri vnútroštátnej preprave, resp. 20,- € pri medzinárodnej preprave, a to v prípade, ak Zásielka nespĺňa podmienky stanovené v bode 4.2, odsek e) týchto „Podmienok“ a toto nesplnenie podmienok Zasielateľ nezistil pri odovzdávaní Zásielky na prepravu, ale až prostredníctvom automatickej váhy v priestoroch Zasielateľa, prípadne fyzickým prekontrolovaním rozmerov Zásielky v priestoroch Zasielateľa. O tento príplatok sa Príkazcovi zvýši suma za obstaranie prepravy danej Zásielky.
7.4 Ak sa po odvážení automatickou váhou, príp. po fyzickom prekontrolovaní rozmerov zistí, že hmotnosť Zásielky presahuje 60 kg Zasielateľ si vyhradzuje právo Zásielku vrátiť Príkazcovi a naúčtovať Príkazcovi paušálny príplatok 3,30 €.
7.5 V prípade, ak Príkazca požaduje od Zasielateľa vystavenie náhradných dokladov (daňový príjmový doklad, súpiska rozvozu), bude táto služba spoplatnená poplatkom 1,- € za každý jeden kus.
7.6 Cena za zasielateľské služby je splatná Príkazcom v hotovosti pri odovzdaní Zásielky Zasielateľovi. Ak je v Zasielateľskej zmluve dohodnutá úhrada prostredníctvom faktúry, je faktúra splatná v lehote určenej „Zmluvou“. Zasielateľ vystaví Príkazcovi elektronickú faktúru a zašle ju na e-mailovú adresu uvedenú v „Zmluve“, alebo v
„Súhlase so zasielaním elektronickej faktúry“. V prípade, ak odosielateľ vyžaduje zaslanie faktúry v papierovej forme, Zasielateľ túto službu spoplatňuje sumou 5 € za každú zaslanú faktúru.
7.7 V prípade omeškania sa s úhradou faktúry je Zasielateľ oprávnený požadovať od Príkazcu úhradu služieb v hotovosti, aj pokiaľ bolo do tej doby dohodnuté inak, Príkazca je povinný odovzdať Zasielateľovi všetky pridelené prepravné štítky. Zasielateľ je oprávnený zablokovať číselnú radu pridelenú Príkazcovi na tlač prepravných štítkov.
7.8 V prípade meškania úhrady faktúry je Príkazca povinný zaplatiť Zasielateľovi náklady, spojené s vymáhaním dlžnej čiastky ako aj úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.
7.9 Príkazca Zásielky berie na vedomie, že Zasielateľ má zádržné právo k Zásielke v zmysle § 608 Obch. zákonníka a v prípade nezaplatenia odplaty za zasielateľské služby je Zasielateľ oprávnený postupovať podľa ust. §§ 151s až 151v z. č. 40/1964 Zb. – Obč. zákonníka. Zasielateľ je oprávnený započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Príkazcovi proti akýmkoľvek pohľadávkam Príkazcu voči Zasielateľovi v zmysle ust. §§ 358 a nasl. z. č. 513/1991 Zb. – Obch. zákonníka, vrátane pohľadávok Príkazcu uvedených v bode 2.6, druhá veta, resp. 5.7 prvá veta týchto VOP.
8. ZODPOVEDNOSŤ ZASIELATEĽA ZA ŠKODU NA ZÁSIELKE
8.1 Zasielateľ zodpovedá Príkazcovi za škodu, ktorá vznikla na Zásielke po jej prevzatí na prepravu až do jej vydania Príjemcovi. Zasielateľ zodpovedá za skutočnú škodu, nie však za ušlý zisk, sankcie za omeškanie, zmluvné pokuty, penále, nároky tretích osôb, záväzky Príkazcu voči tretím osobám a ďalšie následné škody, napr. aj z dôvodu nedodržania obvyklého času doručenia Zásielky, uvedených v cenníku prepravných služieb.
8.2 Skutočnou škodou je to, o čo sa zmenšil majetok Príkazcu v dôsledku škodovej udalosti na prepravovanej Zásielke.
8.3 Zodpovednosť Zasielateľa za škodu vzniknutú na prepravovanej Zásielke pri vnútroštátnej preprave, je podľa týchto „Podmienok“ na základe dohody oboch strán obmedzená maximálnou čiastkou vo výške 2.500,- €.
8.4 Zodpovednosť Zasielateľa za škodu vzniknutú na prepravovanej Zásielke pri medzinárodnej preprave, je podľa týchto „Podmienok“ na základe dohody oboch strán obmedzená maximálnou čiastkou vo výške 520,- €. Pokiaľ doklady predložené Príkazcom nepreukazujú skutočnú hodnotu zásielky a Príkazcom deklarovaná hodnota na 1 kilogram zásielky je vyššia ako limit podľa protokolu k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej doprave (Dohovor CMR), výška náhrady škody sa určí podľa ustanovení protokolu k Dohovoru, t. j. náhrada škody neprekročí 8,33 číselnej jednotky zvláštnych práv čerpania za kilogram chýbajúcej celkovej hmotnosti. Výška číselnej jednotky zvláštnych práv čerpania je stanovená aktuálnym kurzom NBS.
8.5 Poistenie zásielok nad hodnotu uvedenú v bode 8.3, príp.8.4, je možné dohodnúť len samostatnou písomnou zmluvou, uzatvorenou medzi Zasielateľom a Príkazcom.
8.6 Zasielateľ nezodpovedá za škody, vzniknuté na Zásielke v dobe od prevzatia Zásielky u Príkazcu do jej vydania Príjemcovi, ak boli spôsobené:
a) Príkazcom, Príjemcom Zásielky alebo vlastníkom Zásielky,
b) Závadou Zásielky, jej prirodzenou povahou alebo jej úbytkom,
c) chybným alebo nedostačujúcim obalom Zásielky, nevhodným spôsobom balenia, neoznačením Zásielky prepravným štítkom alebo manipulačnými značkami a pri spojení viacerých zásielok do jedného celku s jedným prepravným štítkom,
d) označením viacerými identifikačnými štítkami,
e) neúplnou, nesprávnou či zavádzajúcou informáciou Príkazcu o obsahu Zásielky a jej povahe,
f) neoznačením Zásielky doplnkovými štítkami „Krehké“ a „Neklopiť“ v prípade, kedy si to povaha Zásielky vyžaduje.
8.7 Príkazca je zodpovedný za škody spôsobené Zasielateľovi alebo tretím osobám, ak tieto škody vznikli v dôsledku porušenia povinností, vyplývajúcich Príkazcovi zo zákona, „Zmluvy“ a týchto „Podmienok“ a boli spôsobené Zásielkou, ktorú Príkazca odovzdal na prepravu alebo jej obsahom.
9. GARANTOVANÉ DORUČENIE, SOBOTŇAJŠIE DORUČENIE, CITY SERVICE
9.1 Zásielka môže byť odovzdaná a prevzatá k obstaraniu prepravy aj ako služba s garantovaným časom doručenia (ďalej len „GD“) alebo Sobotňajšie doručenie (ďalej len „SD“). Zasielateľ je povinný doručiť „GD“ a „SD“ v termínoch, uvedených v cenníkoch Zasielateľa. Úhrada za obstaranie prepravy je stanovená osobitným cenníkom Zasielateľa pre tieto služby. Zoznam obsluhovaných miest, do ktorých poskytuje tieto služby, je možné zistiť na webovej stránke Zasielateľa www.dpd.com/sk.
9.2 V rámci garantovaného doručenia ponúka Zasielateľ tieto produkty a služby:
a) DPD 10:00 je garantované doručenie Zásielky do vybraných oblastí na území Slovenskej republiky v nasledujúci pracovný deň do 10:00 po vyzdvihnutí Zásielky u Odosielateľa,
b) DPD 12:00 je garantované doručenie Zásielky do vybraných oblastí na území Slovenskej republiky v nasledujúci pracovný deň do 12:00 po vyzdvihnutí Zásielky u Odosielateľa,
c) DPD 18:00 je garantované doručenie Zásielky do vybraných oblastí na území Slovenskej republiky v nasledujúci pracovný deň po vyzdvihnutí Zásielky u Odosielateľa,
d) DPD GUARANTEE je garantované doručenie Zásielky mimo územia Slovenskej republiky v čase, ktorý je uvedený v cenníku tejto služby. Táto služba je poskytovaná pre vybrané destinácie, uvedené v cenníku Zasielateľa,
e) CITY SERVICE je garantované doručenie Zásielky do 2 hodín od momentu prijatia telefonickej alebo emailovej objednávky, CITY SERVIS je poskytovaný len v rámci územia mesta Bratislava,
f) SOBOTŇAJŠIE DORUČENIE je garantované doručenie Zásielky do vybraných oblastí na území Slovenskej republiky v sobotu. V prípade, že sobota je dňom pracovného pokoja, služba „SD“ sa neposkytuje.
9.3 Príkazca je povinný Zásielky, prepravované ako „GD“ a „SD“, označiť správne a kompletne vyplneným servisným štítkom. Servisný štítok zabezpečí Zasielateľ. Práva a povinnosti Zasielateľa a Príkazcu vyplývajúce z týchto „Podmienok“, prípadne Zasielateľskej zmluvy a vzťahujúce sa k obstaraniu prepravy „GD“ a „SD“, vznikajú v okamihu podpísania servisného štítku zástupcom Zasielateľa (kuriérom) a Príkazcom (Odosielateľom). V prípade, že Zásielka nespĺňa podmienky pre „GD“ a „SD“ špecifikované v týchto „Podmienkach“, prípadne v Zasielateľskej zmluve, je so Zásielkou zaobchádzané ako so štandardnou Zásielkou.
9.4 Na adresný štítok je Príkazca povinný uviesť vedľa vlastnej adresy Odosielateľa aj vlastné telefónne číslo alebo email. V prípade, že nie je možné uskutočniť doručenie DPD 18:00 v čase stanovenom v bode 9.2 odsek c), je Zasielateľ o tejto skutočnosti a jej dôvodoch povinný informovať Príkazcu bez zbytočného odkladu. Aj v takomto prípade Zasielateľ pokračuje v doručovaní Zásielky a Zásielku doručí ako štandardnú Zásielku aj po uplynutí termínu stanoveného v bode 9.2 odsek c) týchto „Podmienok“.
9.5 V prípade, že Zásielky doručované prostredníctvom „GD“ a „SD“ nie sú doručené v príslušnej časovej lehote, Zasielateľ na požiadanie poskytne Príkazcovi refundáciu alebo dobropis celej čiastky prepravného za Zásielku. V prípade, že k nedodržaniu stanoveného termínu doručenia prišlo chybou Príkazcu, neprevzatím alebo odmietnutím Zásielky Príjemcom alebo v dôsledku ďalších okolností vylučujúcich zodpovednosť Zasielateľa (podľa § 374 z.č. 513/1991 Obchodného zákonníka), ktoré Zasielateľ nemôže ovplyvniť, Príkazca nemá nárok na vrátenie sumy za prepravu. Medzi takéto okolnosti patrí aj štrajk, živelné pohromy, uzavretie dopravných spojení v dôsledku nevhodných poveternostných podmienok, chybné alebo chýbajúce informácie od Príkazcu alebo Odosielateľa.
9.6 Právne vzťahy medzi Zasielateľom a Príkazcom pri obstarávaní prepravy prostredníctvom „GD“ a „SD“, neupravené v článku 8 týchto „Podmienok“ (vrátane zodpovednosti Zasielateľa za škodu) sa riadia ostatnými ustanoveniami týchto „Podmienok“ a Zasielateľskou zmluvou.
9.7 Zasielateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, prípadný ušlý zisk, penále a ďalšie následné škody, vzniknuté v dôsledku nedodržania času doručenia, uvedeného v cenníku pre jednotlivé služby „GD“ a „SD“.
9.8 V prípade, ak pri realizácii vyzdvihnutia balíkov pri produkte „CITY SERVICE“ Zasielateľ zistí rozdiel v počte balíkov na prepravu, je oprávnený odmietnuť vykonanie prepravy
10. VYŽIADANÁ PREPRAVA, DPD CLASSIC IMPORT
10.1 Zásielka môže byť odovzdaná a prevzatá k obstaraniu prepravy na území Slovenska aj ako tzv. „Vyžiadaná preprava” alebo Príkazca môže objednať u Zasielateľa vyzdvihnutie balíkov v zahraničí, tzv. „DPD CLASSIC Import“. Príkazca je povinný informovať Zasielateľa prostredníctvom elektronickej objednávky. Zasielateľ spravidla realizuje vyzdvihnutie tejto Zásielky v nasledujúci pracovný deň, pokiaľ bola objednávka prepravy odoslaná najneskôr do 14:30 v daný pracovný deň.
10.2 Zasielateľ si vyhradzuje právo „Vyžiadanú prepravu” a „DPD CLASSIC Import” odmietnuť v prípade, ak Príkazca pri objednávaní neposkytne všetky potrebné údaje k vyzdvihnutiu balíkov, ktoré musí obsahovať prepravný doklad Zasielateľa, vrátane počtu balíkov.
10.3 Ak počet balíkov, odovzdaných Odosielateľom na prepravu Zasielateľovi, pri službe „Vyžiadaná preprava” nezodpovedá údajom na objednávke prepravy, Zasielateľ sa zaväzuje prepraviť aj všetky dodatočné balíky a Príkazca sa zaväzuje k úhrade prepravy všetkých balíkov, podľa platnej Zasielateľskej zmluvy.
10.4 V prípade, ak pri realizácii vyzdvihnutia balíkov pri produkte „DPD CLASSIC Import“ Zasielateľ zistí rozdiel v počte balíkov na prepravu, je oprávnený odmietnuť vykonanie prepravy.
10.5 Službu „Vyžiadaná preprava“ a „DPD CLASSIC Import“ môže využiť iba zákazník, ktorý má so Zasielateľom uzavretú platnú Zasielateľskú zmluvu.
10.6 Cena za služby „DPD CLASSIC Import“ je stanovená príslušným cenníkom Zasielateľa pre tieto služby.
11. DPD CLASSIC EXPORT
11.1 Zásielka môže byť odovzdaná a prevzatá k obstaraniu prepravy prostredníctvom leteckej medzinárodnej prepravy DPD CLASSIC Export (platí pre zóny 6, 7, 8, 9).
11.2 Letecká preprava Zásielky podlieha Varšavskému dohovoru z dňa 12. októbra 1929 alebo tomuto Dohovoru v znení Haagskeho protokolu z roku 1955, resp. Montrealského protokolu č.4 z roku 1975, alebo Montrealského dohovoru z roku 1999, podľa toho, ktorý z nich je nutné aplikovať.
11.3 Pokiaľ uvedie Príkazca pri preprave v sprievodných dokladoch (faktúra, proforma faktúra) vyššiu hodnotu, zodpovednosť Zasielateľa je limitovaná ustanoveniami Varšavskej konvencie do výšky 20 USD/kg alebo 9,07
USD/libra. Zodpovednosť Zasielateľa, pokiaľ je pre prepravu požadovaná, sa riadi deklarovanou hodnotou pre prepravu, uvedenou v sprievodných dokladoch. Hodnota pre prepravu nesmie prekročiť hodnotu pre colné účely.
11.4 Zasielateľ zabezpečí na základe objednávky Príkazcu vystavenie vývozných colných dokladov. Vystavenie vývozných colných dokladov pre iné colné režimy ako trvalý vývoz alebo voľný obeh nie je možné.
11.5 V prípade, že Príkazca požaduje od Zasielateľa vystavenie vývozných dokladov, je povinný poskytnúť Zasielateľovi nasledujúce dokumenty:
a) plná moc – splnomocnenie Zasielateľa k zastupovaniu Vývozcu pred colným úradom,
b) komisionárska zmluva – zmluva na zabezpečenie služby,
c) výpis z obchodného alebo živnostenského registra vývozcu (kópia),
d) osvedčenie o registrácii pre DIČ vývozcu (kópia),
11.6 Obchodná/Proforma faktúra musí obsahovať všetky zákonné náležitosti, musí byť vystavená v anglickom jazyku v počte 5 ks v origináli a čiastky v nej uvedené musia byť bez DPH.
11.7 V prípade, že Príkazca dodá dokumentáciu k colným úkonom, ktorá je v rozpore s platnými zákonmi, pravidlami a predpismi, vrátane colných zákonov, Zasielateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť voči Príkazcovi alebo inej osobe za žiadnu stratu, náklady, ktoré mu z tohto dôvodu vznikli. Všetky colné pokuty, poplatky za skladovanie, vrátane ostatných nákladov, ktoré Zasielateľovi vznikli na základe úkonov colných úradov alebo iných štátnych úradov, alebo z dôvodu, že Príkazca neposkytol Zasielateľovi riadnu a úplnú dokumentáciu, bude Zasielateľ účtovať Príjemcovi. V prípade, že Príjemca úhradu odmietne, bude Zasielateľ vyžadovať úhradu od Príkazcu spolu s administratívnym poplatkom ako aj s prípadnými mimoriadnymi nákladmi.
12. DPD Home
12.1 V prípade zásielok, pri ktorých Príkazca identifikoval Príjemcu ako fyzickú osobu - nepodnikateľa, zabezpečuje Zasielateľ doručenie v režime služby DPD Home. Príkazca je povinný označiť tieto zásielky prepravným štítkom pre tento produkt. V prípade, že tak neurobí, môže sa obvyklá doba doručenia predĺžiť.
12.2 Pre túto službu platia nasledujúce ustanovenia:
a) oznámenie o doručení Zásielky prostredníctvom SMS správy alebo emailovej správy v deň prevzatia Zásielky na prepravu (obvykle jeden pracovný deň pred doručením Zásielky),
b) oznámenie o predpokladanom časovom intervale doručenia odoslané Príjemcovi prostredníctvom SMS alebo e-mailom v deň doručenia Zásielky,
c) poskytnutie možnosti zmeniť adresu alebo termín doručenia v prípade, že prvý pokus o doručenie Zásielky na adresu, uvedenú na prepravnom štítku nebol úspešný, prostredníctvom www.presmeruj.mojbalik.sk,
d) poskytnutie možnosti zmeny termínu doručenia prostredníctvom odpovede na interaktívnu SMS správu v prípade oznámenia o doručení prostredníctvom SMS správy.
12.3 V prípade využitia SMS služieb Príkazcom, je Príjemca povinný odoslať všetky údaje o zmene doručenia Zásielky najneskôr do 22:00 SEČ v deň, v ktorý mu bola doručená informácia o plánovanom doručení Zásielky.
12.4 Pokiaľ pre účely DPD Home neuvedie Príkazca všetky potrebné informácie, hlavne číslo mobilného telefónu alebo emailovú adresu (prípadne údaje nebudú v požadovanom formáte), Zasielateľ nie je povinný uskutočniť služby DPD Home. Nárok Zasielateľa na úhradu služby DPD Home však týmto nie je dotknutý.
12.5 Cena za služby DPD Home je stanovená príslušným cenníkom Zasielateľa pre tieto služby.
13 Odberné miesta Pickup
13.1 Doručenie Zásielok vykonáva Zasielateľ v režime služby Pickup v prípade, ak si Príkazca pre doručenie zásielky zvolil túto službu.
13.2 V rámci služby Pickup poskytne Zasielateľ Príkazcovi nasledujúce služby:
a) Odoslanie automaticky generovanej SMS alebo emailu v deň doručenia zásielky do odberného miesta Pickup.
b) Pripomenutie uloženia Zásielky v odbernom mieste Pickup v piaty kalendárny deň po uložení zásielky.
c) Uloženie zásielky v odbernom mieste Pickup po dobu 7 kalendárnych dní, lehota začína plynúť deň po doručení zásielky do odberného miesta Pickup.
13.3 K službe Pickup si môže Príkazca objednať doplnkovú možnosť Dobierka. Uvedená doplnková možnosť je samostatne spoplatnené podľa aktuálneho cenníka zasielateľských služieb DPD.
13.4 Zasielateľ sa zaväzuje zaslať notifikáciu Príjemcovi prostredníctvom SMS alebo e-mailu len v prípade, ak mu Príkazca poskytne potrebné informácie, ako sú telefónne číslo príjemcu alebo e-mailová adresa, na ktoré má byť oznámenie odoslané, a to v dátovom súbore špecifikovanom Zasielateľom. V prípade, ak Príkazca neposkytne Zasielateľovi potrebné a správne informácie najneskôr do 20:45 v deň odoslania balíka, nie je Zasielateľ povinný poskytnúť službu, pre ktorú sú tieto informácie potrebné. Tým nie je dotknutý nárok Zasielateľa na úhradu služby Pickup podľa platného cenníka.
13.5 Cena Pickup sa riadi príslušným cenníkom.
13.6 Maximálna hmotnosť Zásielky odoslanej do odberného miesta Pickup je 20 kg pri vnútroštátnej preprave a 10kg pri medzinárodnej preprave. Dĺžka najdlhšej strany maximálne 100 cm, celkové rozmery balíka maximálne 250 cm.
13.7 Zásielku je možné z odberného miesta Pickup aj odoslať, a to do ďalšieho odberného miesta Pickup pri využití cenníka platného pre odberné miesto Pickup, alebo na akúkoľvek adresu na Slovensku, pri využití štandardného cenníka Zasielateľa. Zásielku z odberných miest môžu odoslať len súkromné osoby. Výnimkou je odoslanie zásielky z odberného miesta na pobočke zasielateľa (depo DPD), kde túto službu môžu využiť aj firemní zákazníci. Zásielku je možné z odberného miesta Pickup odoslať aj do vybraných krajín, aktuálny zoznam nájdete na stránke www.dpdpickup.sk. Službu odoslanie Zásielky z odberného miesta Pickup je možné využiť len vo vybraných odberných miestach Pickup určených Zasielateľom.
13.8 Pri vyzdvihnutí alebo odoslaní zásielky z odberného miesta Pickup je príjemca alebo odosielateľ povinný preukázať sa dokladom totožnosti, občianskym preukazom alebo pasom.
14. PLATBA KARTOU
14.1 Zasielateľ akceptuje platby za svoje služby od Príkazcu alebo platbu za dobierku od príjemcu zásielky, vykonané platobnými kartami Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic, VISA, VISA Electron a V-Pay.
14.2 V prípade, že platba za Zásielku na dobierku (dobierková čiastka) bola Zasielateľovi zaplatená platobnou kartou, tento finančný obnos Zasielateľ (i) poukáže na účet špecifikovaný Príkazcom, alebo (ii) je oprávnený započítať na akékoľvek pohľadávky voči Príkazcovi. Provízia za služby Banky v zmysle zmluvy o akceptácii platobných kariet, uzatvorenej medzi Zasielateľom a Bankou, bude vyúčtovaná Zasielateľom faktúrou vystavenou podľa platnej Zmluvy.
14.3 V prípade, že Banka zablokuje transakciu, uskutočnenú platobnou kartou, doba potrebná na prevedenie čiastky na účet Príkazcu sa predlžuje o dobu blokovania finančných prostriedkov.
14.4 Príkazca súhlasí, že Zasielateľ má oprávnenie overenia platnosti, pravosti predkladanej platobnej karty kontrolou totožnosti držiteľa platobnej karty.
14.5 V prípade, že Banka vykoná opravné zúčtovanie platieb a finančných rozdielov Zasielateľ má nárok na úhradu tejto sumy od Príkazcu, a to najmä ak:
a) transakcia bola uskutočnená falošnou alebo pozmenenou platobnou kartou,
b) transakcia bola podvodná.
14.6 Zo sporov medzi Príkazcom a držiteľom platobnej karty, týkajúcich sa kvality tovaru alebo služieb platených prostredníctvom platobnej karty, nevyplývajú pre Zasielateľa žiadne záväzky ani zodpovednosť.
14.7 Ak Banka vykoná opravné zúčtovanie alebo spätnú úhradu z dôvodu reklamácie, Príkazca sa zaväzuje uhradiť túto sumu Zasielateľovi.
15. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY
15.1 Spoločnosť DPD má právo na údržbu informačných systémov DPD (DPD portál, software skenovania zásielok, reporting, príjem avizačných dát alebo export dát, akákoľvek dátová výmena, mailová či notifikačná komunikácia a podobne). Počas údržby systémov nebudú dostupné elektronické služby DPD, a to nanajvýš v rozsahu 0,5 % z aktuálneho mesiaca. Do tohto rozsahu nie sú započítané dni pracovného pokoja a víkendy.
15. 2. Spoločnosť DPD nenesie zodpovednosť za kvalitu dát dodaných Príkazcom.
15. 3 Spoločnosť DPD si vyhradzuje právo uzatvoriť akúkoľvek elektronickú cestu doručovania dát od Príkazcu, ak zdroj dát ohrozuje funkčnosť systémov DPD zavírením, elektronickým útokom a podobne.
15.4 Spoločnosť DPD SK nenesie zodpovednosť za prípadnú nedostupnosť elektronických služieb DPD vplyvom vyššej moci.
16. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
16.1 Spracovanie osobných údajov spoločnosťou DPD sa striktne riadi zákonom č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).
16.2 DPD spracováva osobné údaje výlučne na plnenie zmluvných záväzkov zo zasielateľských zmlúv alebo zmlúv o preprave tovaru. Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu môžu byť poskytnuté na spracovanie iným právnickým osobám za účelom plnenia zmluvných vzťahov. DPD vyžaduje od svojich partnerov, aby poskytli rovnakú úroveň ochrany osobných údajov, akú poskytuje spoločnosť DPD. Údaje môžu byť zo zákonných dôvodov poskytnuté aj iným osobám (napr. orgány činné v trestnom konaní a podobne).
16.3 Lehota pre uchovanie údajov je určená osobitným zákonom. V prípade, ak zákon túto lehotu nestanovuje, údaje budú zmazané okamžite po naplnení účelu, na ktorý boli získané.
16.4 Príkazca; odosielateľ vyhlasuje, že všetky poskytnuté údaje získal zákonnou cestou a zabezpečil súhlas príjemcu so spracovaním osobných údajov.
16.5 V prípade prenosu údajov do tretích krajín, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany sa DPD zaväzuje poskytnúť údaje len takým právnickým osobám a partnerom, ktorí majú uzatvorenú štandardnú doložku Európskej komisie o ochrane osobných údajov.
Viac o spracovaní osobných údajov, právach a povinnostiach nájdete na stránke DPD www.dpd.sk v časti ochrana osobných údajov.
17. REKLAMÁCIA
17.1 Reklamačné konanie sa riadi „Reklamačným poriadkom“ Zasielateľa.
18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
18.1 Právne vzťahy medzi Zasielateľom a Príkazcom neupravené Zasielateľskou zmluvou alebo týmito „Podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.
18.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným spoločnosťou Slovenská rozhodcovská a.s., so sídlom Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava, IČO: 35 922 761, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3530/B (ďalej len „rozhodcovský súd“) podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu.
18.3 Rozhodcovský rozsudok vo veci samej je konečný. Prípadným odstúpením od ,,Zmluvy“ táto rozhodcovská zmluva nie je dotknutá.
Tieto „Podmienky“ nadobúdajú účinnosť dňom 1. 7. 2018.